EnglishOn - Language Assistance

Zapoznaj się z metodą nauki języka angielskiego jaką stosuję

Założenia metody

Język jest narzędziem służącym komunikacji międzyludzkiej. Oprócz gramatyki i słownictwa składa się na niego wiele innych aspektów jak wymowa, akcent, intonacja, odpowiedni do miejsca, rozmówcy, kontekstu wypowiedzi dobór słownictwa oraz struktur. Za istotną zatem w procesie nauczania języka obcego uważam kompetencję komunikacyjną od której pochodzi nazwa metody.

Jej naczelną zasadą jest nauczanie w nauczanym języku. Od pierwszych spotkań język staje się narzędziem porozumienia pomiędzy nauczycielem a uczniem. Początkowo proste i niedoskonałe wypowiedzi w miarę upływu czasu stają się dojrzalszymi i bardziej precyzyjnymi.

W procesie nauczania w centralnym miejscu znajduje się uczeń. Posiada on swe indywidualne tempo przyswajania wiedzy, problemy i potrzeby – to na nich koncentruje się nauczyciel. Uczeń jest jednostką kreatywną, aktywną i współodpowiedzialną za proces uczenia się.

Rolą nauczyciela jest zapewnienie uczniowi sytuacji do rozwoju: stworzenie kontekstu, dostarczenie materiałów z których będzie on wysnuwał wnioski, sam odkrywał zasady. To do czego dochodzimy sami pamiętamy najlepiej.

W metodzie komunikacyjnej nie neguje się wagi gramatyki. Zmienia się jedynie sposób jej postrzegania – gramatyka jest narzędziem nie celem. Służyć ma ona precyzyjnemu wyrażaniu myśli, nie istnieje dla siebie samej.

Przedkładanie ponad wszystko efektywnej komunikacji nie oznacza, że zaniedbywana jest poprawność. Wręcz przeciwnie, jej pojmowanie ulega rozszerzeniu i nie sprowadza się do kontroli jedynie poprawności językowej. Nauczyciel czuwa nad poprawnością całości komunikacji, stosownością wybranych przez ucznia słów połączonych własnoręcznie wyplecionymi nićmi reguł gramatycznych wypowiedzianych w określonym kontekście, tonie, stylu z dodatkiem odpowiednio uplasowanego akcentu czy przecinka.

Jak wygląda to w praktyce?

Podczas zajęć posługuję się językiem angielskim. Również w przypadku zajęć na poziomach początkujących.

Uczeń oraz jego potrzeby są w centrum mojej uwagi. Kursy odbywają się w indywidualnym tempie według indywidualnych programów.

Staram się motywować i jak najbardziej angażować ucznia w proces uczenia. Tylko wspólna praca może przynieść zadowalające efekty.

Uczę gramatyki w kontekście i określonym celu.

Poprawiam tylko wybrane, istotnie zaburzające komunikację błędy językowe. Zbyt natarczywe korekty mogą burzyć wiarę we własne możliwości.